Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 

Giới thiệu về Viện kiểm sát Quận huyện - Lạc Việt - CMS - HtmlEditor  Giới thiệu về Viện kiểm sát Quận huyện

 
 
Viện kiểm sát nhân dân TPHCM học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
 
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định số 169 về “Bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi”; Lãnh đạo Viện phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát của thành phố. Đã xây dựng và triển khai đến hai cấp Kiểm sát thành phố thực hiện Chương trình hành động số 136/CTHĐ ngày 31/5/2007 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/ CT -VKSTC-V9 ngày 16/4/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hàng năm, phối hợp cùng Đảng uỷ xây dựng Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng chủ đề, nội dung gắn với các tiêu chuẩn của cán bộ ngành Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban, kịp thời xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, gắn kết với Đảng uỷ Khối tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị cùng cấp và tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng cấp trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, đảng viên. trong từng thời gian có báo cáo sơ kết, đánh giá trong phạm vi chi bộ, đơn vị công tác, tổ chức chặt chẽ việc thảo luận liên hệ với nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay để làm cơ sở đề ra tiêu chuẩn phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.
Công tác tuyên truyền cuộc vận động gắn với tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ được Ban Chỉ đạo cuộc vận động đặc biệt quan tâm. Ngoài việc triển khai thực hiện cuộc vận động theo đăng ký từng năm, Ban Chỉ đạo còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác nhân các ngày lễ lớn như ngày thành lập Ngành, kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5), tổ chức chiếu phim tư liệu tại cơ quan về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên xem.
Cùng với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Lãnh đạo Viện và Đảng uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện cuộc vận động, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện quy định “Những điều đảng viên không được làm” theo Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị và thực hiện Quy chế văn hoá công sở, trong đó quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thành phố trong quan hệ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cũng như với công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 03/2006/VKSTC-TCCB ngày 18/9/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chương trình hành động số 29/CTr-VKSTP ngày 30/11/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Nhằm đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát; hàng năm, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố đều có Kế hoạch, chương trình kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động trong toàn Ngành, đã kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân quận 6, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình và Viện kiểm sát nhân dân quận 4; yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp, đánh giá chung. Kết quả kiểm tra cho thấy: Viện kiểm sát nhân dân 24 quận, huyện đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát thành phố và sự lãnh đạo của các quận, huyện uỷ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi uỷ với Ban Lãnh đạo Viện và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, từ đó đã làm tốt việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động. Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, cán bộ, đảng viên có đăng ký vào sổ tu dưỡng, rèn luyện theo nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, có sơ kết đánh giá và biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình.
Mặt khác, Đảng uỷ Viện kiểm sát thành phố đã phân công cho các Đảng uỷ viên, kết hợp với Ban Chỉ đạo cuộc vận động tiến hành kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động của các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể, trong đó chú trọng đến việc kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm. Thông qua các đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong từng năm. Kết quả kiểm tra cho thấy 13/13 chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt cuộc vận động.
Thông qua việc kiểm tra cho thấy, trong sinh hoạt hàng tháng các chi bộ đều gắn với nội dung của cuộc vận động, gắn với việc kiểm điểm nhiệm vụ công tác, nêu rõ những mặt làm được để phát huy và những khuyết điểm, yếu kém để khắc phục.
Thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Lãnh đạo Viện và Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể: Đảng uỷ Viện kiểm sát thành phố biểu dương 13 tập thể và 80 cá nhân, Đảng uỷ khối biểu dương 06 tập thể và 22 cá nhân. Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện cùng Chi uỷ đã trực tiếp biểu dương và đề nghị cấp uỷ cấp trên biểu dương 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Qua 5 năm thực hiện quy trình “xây dựng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành Kiểm sát thành phố đã có 62 đồng chí được công nhận là Kiểm sát viên giỏi (năm 2007 có 09 đồng chí, năm 2008 có 22 đồng chí, năm 2009 có 31 đồng chí) với số lượng Kiểm sát viên giỏi năm sau cao hơn năm trước, không chỉ là Kiểm sát viên công tác ở lĩnh vực hình sự mà còn ở các khâu công tác khác. Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm và nhất quán về quan điểm của lãnh đạo và công chức toàn ngành Kiểm sát thành phố là không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, từ đó tạo nên phong trào thi đua, học tập, rèn luyện của Kiểm sát viên hai cấp để phấn đấu trở thành Kiểm sát viên giỏi.
Nhìn chung, thông qua cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân thành phố nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Hầu hết cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên đã qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Có tinh thần đấu tranh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn; phong cách dân chủ, gần với quần chúng, được quần chúng đơn vị tín nhiệm; có mối quan hệ tốt với quần chúng nơi cư trú, qua lấy ý kiến Chi uỷ nơi cư trú của cán bộ, đảng viên đều được Cấp uỷ địa phương đánh giá tốt về gia đình và bản thân gương mẫu trong lối sống cũng như chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.
Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt, ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến Kiểm sát viên giỏi đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Các chỉ tiêu công tác về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại cũng như công tác kiểm sát giam giữ cải tạo, thi hành án, xét khiếu tố đều đạt được kết quả tốt so với chỉ tiêu đã đề ra.
Lãnh đạo Viện phối hợp cùng Đảng uỷ tập trung lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm không ngừng nâng cao đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm người cán bộ Kiểm sát. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động; phát hiện và kiên quyết ngăn chặn những sai phạm, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, công chức, đảng viên trong Ngành vi phạm phẩm chất đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị đạt kết quả tốt, chất lượng, trình độ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác đào tạo được quan tâm.
Quá trình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát cần phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rút ra một số bài học kinh nghiệm.
Thứ nhất, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cuộc vận động:
Lãnh đạo Viện kiểm sát thành phố đã có sự lồng ghép cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Người đã tạo nên khíthế mới, phấn khởi trong cán bộ, công chức, vừa học, vừa làm, vừa hăng hái thi đua.
Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Viện, Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ưu tú để phát triển đảng và Kiểm sát viên giỏi tạo nên tâm lý thoải mái cho cán bộ, đảng viên tham gia phong trào.
Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các Kiểm sát viên giỏi để nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kiểm sát thành phố học tập. Thường xuyên lựa chọn các nhân tố điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên, chức vụ quản lý là động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, phấn khởi.
Việc bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi phải đồng thời tạo ra động lực thi đua để Kiểm sát viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Thực tiễn cho thấy, khi Lãnh đạo đơn vị quan tâm nhiều đến công tác bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi thì Kiểm sát viên ở đơn vị trong quá trình tác nghiệp xây dựng hồ sơ kiểm sát sẽ thận trọng hơn, chặt chẽ hơn và kỹ năng thực hành quyền công tố tại phiên toà có bước chuẩn bị tốt hơn so với trước. Để đạt danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, ngoài tố chất sẵn có, phải có sự rèn luyện, phấn đấu của bản thân của mỗi Kiểm sát viên; do đó, phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, thông qua đó để kiểm tra về năng lực nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn; thường xuyên quán triệt, tổ chức trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát.
Thứ hai, kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành:
Quán triệt cho cán bộ, Kiểm sát viên nắm rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đề ra được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng thực hiện. Đối với ngành Kiểm sát thành phố, việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” là việc làm hết sức thiết thực, giúp cho Kiểm sát viên không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà phải có đạo đức cách mạng, trình độ chính trị vững vàng để đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Từ đó giúp cán bộ, Kiểm sát viên có nhận thức đúng đắn và phấn đấu vươn lên.
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp phải được quan tâm đặc biệt đó là việc thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị quận, huyện có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ; tạo điều kiện cho Kiểm sát viên có đủ năng lực, phẩm chất, phát huy sáng tạo trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm trong nghiệp vụ; động viên, khuyến khích Kiểm sát viên phấn đấu để có đủ điều kiện và tiêu chuẩn trở thành Kiểm sát viên giỏi; phát huy sáng tạo trong công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành đề ra.
Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc "Bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi" và thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, kiến nghị một số nội dung và cách làm như sau:
Một là, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần có hướng dẫn về việc đăng ký nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và xem đây là vấn đề mấu chốt để thực hiện tốt cuộc vận động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình nhằm tạo sự lan toả sâu rộng trong toàn Ngành.
Hai là, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền pháp luật đối với cán bộ, công chức trong Ngành. Chú trọng nhiều hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy hoạch cán bộ, có chính sách phù hợp về tiền lương, đảm bảo cuộc sống ổn định cho cán bộ, Kiểm sát viên.
Ba là, việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần chú trọng hơn về nội dung, phương thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng nhằm nâng cao tính hiệu quả và thu hút nhiều hơn cán bộ, đảng viên tham gia. Có cơ chế khen thưởng thích đáng đối với danh hiệu Kiểm sát viên giỏi như trao tặng huy hiệu Kiểm sát viên giỏi hoặc nâng lương trước hạn./.
 
Nguồn: http://vksndtc.gov.vn
 

 

 
Liên kết web
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

web counter