Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội nghị chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25/01)
Xem nội dung hội nghị chuyên đề tại website Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố: dukdanchinhdang.vn/web/hochiminh/chuyen-de;jsessionid=2C4BDD5D57D922E0DC0A282E730BC9A1 Xem nội dung phim tư liệu tại đây:       Phần 1         Phần 2
“Nêu cao tinh thần trách nhiệm” của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/10)
Hai chữ “trách nhiệm” không chỉ bó hẹp để nói về những người có chức trách, những người lãnh đạo, mà theo nghĩa rộng, là để chỉ về bất cứ ai, làm bất cứ công việc gì; Tinh thần trách nhiệm của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên luôn gắn liền với phẩm chất đạo đức, với truyền thống dân tộc. Quần chúng nhân dân có trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên là những người tiên phong thì phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn để làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo và phải hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Hội thi “Người công bộc của nhân dân” (30/12)
Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ thật sự là công bộc của nhân dân; thực hiện Thông báo số 15-TB/DV ngày 24/11/2014 của Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình về tổ chức Hội thi “Người công bộc của nhân dân” năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã đăng ký cán bộ công chức tham gia hội thi.
DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (24/09)
Bút tích Di chúc, nguyên văn các bản viết Di chúc và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIẾT BÀI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI" (17/09)
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc tổ chức hội thi với chủ đề "Bác Hồ trong trái tim tôi" kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) cán bộ, công chức Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã tích cực viết bài hưởng ứng cuộc thi.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: